โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์ ๖๙รูป

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2549

     เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๙ มหาเถรสมาคมได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระสังฆาธิการผู้ทรงคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นกรณีพิเศษ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๙ รูป แบ่งเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ๕๒ รูป ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ๑๗ รูป

พระราชาคณะชั้นธรรม ๔ รูป มหานิกาย๓ รูป ได้แก่
พระเทพสิริภิมณฑ์ วัดสระเกศ เลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กทม. เป็น พระธรรมสิทธินายก พระเทพเมธี วัดมหาธาตุ กทม. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็น พระธรรมสุธี พระเทพศีลวิสุทธิ์ วัดเมืองยะลา จ.ยะลา เป็น พระธรรมสิทธิมงคล
 

ฝ่ายธรรมยุต ๑ รูป ได้แก่
พระเทพมงคลสุธี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กทม. เป็น พระธรรมไตรโลกาจารย์
 

พระราชาคณะชั้นเทพ ๑๒ รูป ฝ่ายมหานิกาย ๙ รูป ได้แก่
พระราชธรรมคณี วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระเทพวรเวที พระราชเมธากร วัดมูลจินดาราม จ.ปทุมธานี เป็น พระเทพวุฒาจารย์ พระราชรัตนสุธี วัดอรุณราชวราราม กทม. เป็น พระเทพเมธี พระราชสุตาภรณ์ วัดราชบุรณะ กทม.เป็น พระเทพโสภณ พระราชกิตติรังษี วัดธาตุ จ.ขอนแก่น เป็น พระเทพกิตติรังษี พระราชคุณาธาร วัดประชุมชลธารา จ.นราธิวาส เป็น พระเทพศีลวิสุทธิ์ พระราชสิทธิวิมล วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพสิทธิโสภณ พระราชกิตติโมลี วัดศรีนครินทร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น พระเทพกิตติโมลี พระราชสิทธาจารย์ วัด พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพวรสิทธาจารย์
 

ฝ่ายธรรมยุต ๓ รูป ได้แก่
พระราชพิศาลสุธี วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์ เป็น พระเทพมงคลสุธี พระราชมุนี วัดอาษาสงคราม จ.สมุทรปราการ เป็น พระเทพกิตติเมธี พระราชเมธาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็น พระเทพปริยัติวิมล
พระราชาคณะชั้นราช มี ๒๐ รูป ฝ่ายมหานิกาย ๑๕ รูป ได้แก่
พระศรีปริยัติเวที วัดนิมมานรดี กทม. เป็น พระราชสุตาลังการ พระศรีสุทธิเวที วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็น พระราชปัญญาเวที พระโสภณธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส กทม. เป็น พระราชปฏิภาณมุนี พระสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม จ.สระบุรี เป็น พระราชเมธากร พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ เป็น พระราชสุตาภรณ์ พระรัตนเมธี วัดชนะสงคราม กทม. เป็น พระราชรัตนสุธี พระบวรปริยัติกิจ วัดปัจฉิมทัศน์ จ.มหาสารคาม เป็น พระราชปริยัติยาทร พระปริยัติธาดา วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี เป็น พระราชสิทธิวิมล พระมุนีสารประสาธน์ วัดหลวงเพ็ญ จ.อุดรธานี เป็น พระราชรัตนาลงกรณ์ พระรัตนเวที วัดด่านประชากร จ.ชุมพร เป็น พระราชรัตนวิสุทธิ์ พระสุนทรพุทธิธาดา วัดเพียนาม จ.ศรีสะเกษ เป็น พระราชกิตติรังสี พระโสภณรัตนาภรณ์ วัดศรีรัตนาราม จ.พิษณุโลก เป็น พระราชธรรมคณี พระสิทธิญาณมุนี วัดเขาโบสถ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระราชสิทธิญาณ พระวิสุทธิสังวรเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชภาวนาวิกรม และพระโสภณกาญจนาภรณ์ วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี เป็น พระราชมงคลโมลี
 

ฝ่ายธรรมยุต ๕ รูป ได้แก่
พระโพธาภิรามมุนี วัดโพธิการาม จ.ชุมพร เป็น พระราชพิศาลสุธี พระเมธาวินัยรส วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เป็น พระราชเมธาภรณ์ พระพิศาลศาสนกิจ วัดประชานิยม จ.สกลนคร เป็น พระราชญาณมุนี พระสุทธิสารสุธี วัดโมกขธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระราชไพศาลมุนี พระญาณดิลก วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม. เป็น พระราชดิลก
พระราชาคณะชั้นสามัญ ๓๓ รูป ฝ่ายมหานิกาย ๒๕ รูป ได้แก่
พระมหานิพนธ์ เขมโก วัดพระเชตุพนฯ กทม. เป็น พระศรีสมโพธิ พระครูพิศาลพัฒนพิธาน วัดปริวาส กทม. เป็น พระพิพิธพัฒนพิธาน พระครูศรีรัตนคุณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี กทม. เป็น พระรัตนเมธี พระครูอุทัยธรรมรัตน์ วัดเสมียนนารี กทม. เป็น พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน พระครูสิริทัตสุนทร วัดคณิกาผล กทม. เป็น พระสุนทรกิจโสภณ พระครูผาสุการโกวิท วัดเลา กทม. เป็น พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์ พระครูวินัยธรสมพร วรวุฑฺโฒ วัดเทพลีลา กทม. เป็น พระอาทรปริยัติกิจ พระครูสมุทรพัฒนโสภณ วัดคันลัด จ.สมุทรปราการ เป็น พระโสภณสมุทรพลคุณ พระครูวิสุทธิธรรมากร วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณไตรโลก พระครูปริยัติธีราภรณ์ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็น พระวิมลสุตาภรณ์ พระครูโสภณปัญญาวุธ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ พระครูปลัดธีรวัฒน์ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี เป็น พระพิศิษฐ์พัฒนพิธาน พระครูสิริวัชราภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี เป็น พระสิทธิวชิรโสภณ

พระครูมหาเขลางค์ธรรมารักษ์ วัดต้นธงชัย จ.ลำปาง เป็น พระวิสุทธิธรรมพิลาส พระครูไพศาลพัฒนาภิรัตน์ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เป็น พระศรีสิทธิเวที พระมหาสายัน อรินฺทโม วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระ ศรีสิทธิเวที พระครูพรหมสารภิรมย์ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็น พระมงคลพรหมศาร พระมหาไหล โฆสโก วัดป่าหนองคู จ.มหาสารคาม เป็น พระศรีวรญาณ พระครูเมตตานุรักษ์ วัดมิตรภาพวนาราม จ.นครราชสีมา เป็น พระสมาจารวิมล พระครูปริยัติธรรมนิเทศ วัดทรงธรรม จ.ชัยภูมิ เป็น พระสุนทรกิจ พระครูมงคลวราภรณ์ วัดมงคลรัตน์ จ.สุรินทร์ เป็น พระพิมลพัฒนาธร พระครูนายกบุราภิรักษ์ วัดหนองโพธิ์ จ.นครนายก เป็น พระมุนีนายก พระครูปราโมทย์โพธิคุณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา เป็น พระวิศาลโพธิสุนทร พระครูปริยัติกิจโสภณ วัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี เป็น พระสุนทรปริยัติวิธาน พระพรหมวังโส วัดโพธิญาณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพระจากประเทศออสเตรเลีย แล้วมาบวชกับหลวงปู่ชา เป็น พระวิสุทธิสังวรเถร
 

ฝ่ายธรรมยุต ๘ รูป ได้แก่
พระครูภาวนาวิทยาคม วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ เป็น พระพิศาลศาสนกิจ พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ วัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา เป็น พระญาณดิลก พระครูวิจิตรธรรมคุณ วัดราชบพิธ กทม. เป็น พระสิริวิธานสุธีพระครูไพโรจน์วุฒิธรรม วัดตรีทศเทพ กทม. เป็น พระนิพากรกิตติพิลาส พระครูวิบูลย์ศีลขันธ์ วัดสัมพันธวงศ์ กทม. เป็น พระปริยัติโมลี พระครูศาสนกิจโกวิท วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. เป็น พระเมธาวินัยรส พระครูอาทรพิพัฒนโกศล วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี เป็น พระอุดมสารโสภณ พระครูสุภัทรจาธร วัดรัตนาราม จ.สงขลา เป็น พระสุทธิสารมุนี

ทั้งนี้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ พระสงฆ์ทั้ง ๖๙ รูป จะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง

 

โดย..อนุธิดา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010214328765869 Mins