มุทิตาสักการะ ๑๐๑ ปี

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2551

    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาส วัดสุวรรณารามฯ , กรรมการมหาเถรสมาคม
 

สมเด็จพระราชาคณะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหาเถระรัตตัญญูผู้เจริญชนมายุสูงถึง ๑๐๑ ปี ดำรงเพศสมณะยาวนานกว่า ๗๙ พรรษา ตลอดเวลาท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ คือพระแท้ทำหน้าที่พุทธบุตรมุ่งเน้นปฏิบัติตามและเผยแผ่หลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มุ่งฝึกฝนอบรมตน รับธุระงานพระศาสนาอันเป็นกำลังสำคัญยิ่งในด้านต่าง ๆ ของสังฆมณฑล อย่างเรียบร้อยเป็นแบบแผน และในเมตตาธรรมของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่แผ่ความชุ่มเย็นสู่ใจผู้มีโอกาสได้พบ ได้รับกระแสแห่งพระธรรม ที่สั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ ความซาบซึ้ง และน้อมนำไปคิดและปฏิบัติตามอย่างมีสติปัญญา.

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า พุฒ นามสกุล สุวัฒนกุล เกิดวันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๐ บิดา นายเพ็ชร สุวัฒนกุล มารดา นางคำ ชาติภูมิ ที่บ้านมะขามเรียง ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียนหนังสือไทยและหนังสือขอมโดยหลวงพ่อซึ่งบวชอยู่ที่ วัดตะลุง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้สอน ครั้นถึง พ.ศ.๒๔๖๖ ได้นำมาฝากไว้กับพระเจริญ คณะ ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม เริ่มเรียนนักธรรมปี ๒๔๖๗ และบรรพชาเป็นสามเณรในปีนั้น
พ.ศ.๒๔๗๑ ได้อุปสมบทที่วัดบัวงาม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก (ฉาย) วัดพนัญเชิงเป็นพระอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์ปัด วัดสะตือ พระอธิการอุ่น วัดหนองแห้ว เป็นกรรมวาจาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วกลับลงอยู่ที่วัดสุทัศนฯ ตามเดิม
พ.ศ.๒๔๗๑ สอบได้ประโยค ป.ธ.๓
พ.ศ.๒๔๗๔ สอบได้ประโยค ป.ธ.๔
พ.ศ.๒๔๗๕ สอบได้ประโยค ป.ธ.๕ และนักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๔๗๗ สอบได้ประโยค ป.ธ.๖
พ.ศ.๒๔๗๙ สอบได้ประโยค ป.ธ.๗
พ.ศ.๒๔๙๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พุทธิญาณมุนี
พ.ศ.๒๔๙๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินัยธร จังหวัดพระนครธนบุรี
พ.ศ.๒๕๐๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐิน และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นราชที่พระราชพุทธิญาณ
พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมหลวงชั้นโททั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางกอกน้อย
พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพที่พระเทพญาณสุธีฯ
พ.ศ.๒๕๑๒ ได้เป็นรองเจ้าคณะภาค ๒ มีเขตปกครอง ๓ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี
พ.ศ.๒๕๒๑ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์พระธรรมราชานุวัตร วัดสุวรรณาราม ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญญบัฏที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
และพ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับการสถาปนาเป็นชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ งานบริหารและปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร-กรรมการมหาเถรสมาคม

-ผู้ก่อตั้ง”สหภูมิอยุธยา” ขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๖ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพุทธญาณมุนี เพื่อสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี สามัญศึกษา และอุดมศึกษา ที่กรุงเทพมหานคร พระภิกษุ-สามเณรซึ่งเป็นชาวอยุธยาทุกวัดที่มาสมัครเป็นสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ซึ่งในการรวมตัวกันของ "สหภูมิอยุธยา" ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรที่ขาดแคลนทุนการศึกษา และเป็นการให้คำปรึกษาสนับสนุนระดมทุนสร้างเสถียรภาพให้กับวงการพระพุทธศาสนาสืบไปอีกด้วย

-เป็นองค์ประธานการประชุม สัมมนาพระสังฆาธิการทั่วภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ นอกเหนือจากการประชุมแล้ว ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะน้อมนำธรรมะเข้ามาใช้ เป็นหลักธรรมที่นำมาแนะนำเพื่อฝากไปปฏิบัติด้วยเสมอ

ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลกาล วาระชนมายุ ๑๐๑ ปี ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ประดุจรัตนะอันสว่างยังความปลาบปลื้มปิติใจแก่ศิษยานุศิษย์เป็นที่ยิ่ง พร้อมเพรียงแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการร่วมบำเพ็ญบุญกุศลน้อมถวาย พร้อมทั้งตั้งกัลยาณจิตมั่นเพื่อน้อมนำบุญบารมีทั้งปวง อาราธนาอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาล คุ้มครองรักษาท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีพลานามัยแข็งแรง เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ สถิตย์เป็นหลักใจอันมั่นคง เผยแผ่พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่ใจแห่งพุทธศาสนิกชนอยู่ยาวนานสืบไป ด้วยมุทิตาสักการะจิตน้อมถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระมหาเถระรัตตัญญู พระแท้อันเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพศรัทธาเลื่อมใส.

โดย..สุจิตรา พูนพิพัฒน์..

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056491335233053 Mins