โทษของการผิดศีล ๕ ข้อที่ ๓

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2554

ผิดศีลข้อ ๓
ประพฤติผิดในกาม


โทษด้านสุขภาพ
- กามโรค
- เป็นโรคเอดส์ ฯลฯ

โทษในปัจจุบัน
- ถูกคนอื่นดูถูก
- ปกครองลูกน้องไม่ได้ผล
- เป็นที่รังเกียจของสังคม
- มีศัตรูรอบด้าน ฯลฯ

โทษด้านกฎหมาย
- ม.๒๗๖ ข่มขืนหญิง โทษจำคุกไม่เกิน ๑ - ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท ถึง สองหมื่นบาท (ถ้าใช้อาวุธด้วย โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ ๑๐ - ๒๐ ปี) ฯลฯ

โทษข้ามชาติ
- ย่อมเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต
- ทุพพลภาพด้านเพศ
- ขี้เหร่ มากไปด้วยโรค
- เป็นโรคมะเร็ง.
- เกิดเป็นคนต้อยต่ำ
- ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ ฯลฯ