การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เหมือนหงายของที่คว่ำ เหมือนเปิดของที่ปิด


การทำสมาธิ เป็นบุญละเอียดอ่อน เป็นการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดี ...ให้ดี สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..ให้เป็นไปได้
...อ่านต่อ
อายุของสัตว์นรก ขุมที่ ๑ สัญชีวะนรก เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์
...อ่านต่อ
ขุมที่ ๑ สัญชีวะนรก อายุขัยของสัตว์นรก เท่ากับ ๕๐๐ ปี
...อ่านต่อ
ขุมที่ ๑ สัญชีวะนรก ๑ วัน ๑ คืนนรก เทียบเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ ๙ ล้านปีมนุษย์
...อ่านต่อ
อายุของชาวสวรรค์ชั้น ๑ จาตุมหาราชิกา เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์ เท่ากับ ๙ ล้านปีมนุษย์
...อ่านต่อ
สวรรค์ชั้น ๑ สวรรค์ชั้น ๒ สวรรค์ชั้น ๓ สวรรค์ชั้น ๔ สวรรค์ชั้น ๕ สวรรค์ชั้น ๖
...อ่านต่อ
สวรรค์ชั้น ๑ จาตุมหาราชิกา ๑ วัน ๑ คืนสวรรค์ เท่ากับ ๕๐ ปีมนุษย์
...อ่านต่อ
ผิดศีลข้อ ๕ ดื่มน้ำเมา โทษด้านสุขภาพ - เป็นที่มาแห่งโรคพิษสุราเรื้อรัง มะเร็งตับ ตับวาย ตับล้มเหลว ตับอักเสบ
...อ่านต่อ
ผิดศีลข้อ ๔ พูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โทษด้านสุขภาพ - ความจำเสื่อม เกิดความสับสน - ปากมีกลิ่นเหม็น
...อ่านต่อ
ผิดศีลข้อ ๓ ประพฤติผิดในกาม โทษด้านสุขภาพ - กามโรค - เป็นโรคเอดส์ ฯลฯ
...อ่านต่อ
ผิดศีลข้อที่ ๒ ลักทรัพย์, ฉ้อโกง, ฉกฉวย โทษด้านสุขภาพ - โรคจิต โรคหวาดผวา
...อ่านต่อ
ผิดศีลข้อที่ ๑ ฆ่า, ทำร้าย, ทรมาน โทษด้านสุขภาพ - เครียดง่าย โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย
...อ่านต่อ
การเจริญภาวนาเป็นเหตุให้เกิดการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า หากไม่ประกอบเหตุคือการเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
๑. ลดทิฏฐิมานะในใจตนเอง ๒. เป็นคนละเอียดรอบคอบ รู้จักวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
...อ่านต่อ
๑. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด ส่งผลให้เป็นผู้รักการรักษากาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วย
...อ่านต่อ
๑. ทำให้ลบล้างกรรมเก่าที่ได้กระทำไว้ ๒. ทำให้ทุกข์อันเกิดจากหนี้เวรบรรเทาลงไป
...อ่านต่อ
๑. ยังความเห็นถูกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ๒. ยังความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
อย่างน้อย อานิสงส์และประโยชน์จากการเห็นดวงปฐมมรรค มี ๑๘ ประการ คือ ๑. มีใจเป็นหิริโอตตัปปะ โดยที่ไม่ทราบว่า หิริโอตตัปปะคืออะไร
...อ่านต่อ
ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
...อ่านต่อ
๑. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอายุ จะเป็นผู้มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ๒. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวรรณะ
...อ่านต่อ
กฐินทานนี้มีอานิสงส์มาก เพราะเป็นทานพิเศษยิ่งกว่าทานอื่นใด ด้วยเป็นกาลทานและสังฆทาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล