อานิสงส์ของการกวาด – ถูพื้น

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2554

๑.  เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด ส่งผลให้เป็นผู้รักการรักษากาย
     วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วย
๒.  ผิวพรรณและจิตผ่องใส เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
๓.  เป็นคนละเอียดรอบคอบ ประณีต ช่างสังเกต
     รู้จักวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
๔.  เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

 

 Total Execution Time: 0.0028071999549866 Mins