อานิสงส์ของการพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทาน

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2554

๑.   ทำให้ลบล้างกรรมเก่าที่ได้กระทำไว้
๒.   ทำให้ทุกข์อันเกิดจากหนี้เวรบรรเทาลงไป
๓.   ทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
๔.   ทำให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข
๕.   ทำให้ลูกที่ไม่มีโอกาสจะได้มาเกิด ได้ไปเกิดใหม่
๖.   ทำให้กิจการงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ
๗.   ทำให้บุตรธิดามีความเฉลียวฉลาด เจริญรุ่งเรือง
๘.   ทำให้บุตรหลานและบริวารอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
๙.   ทำให้บิดามารดาปราศจารโรคภัย มีอายุยืนยาว
๑๐. ทำให้บุตรหลานและบริวารที่เกเรกลับตัวเป็นคนดี
๑๑. ทำให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พ้นจากทุกข์ไปสู่สุคติ

 

 

 Total Execution Time: 0.013428835074107 Mins