อานิสงส์การตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2554

๑.  ยังความเห็นถูกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๒.  ยังความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
๓.  ทำให้เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลาย
๔.  ทำให้จิตผ่องใส เพราะตรึกในกุศลธรรมอยู่เสมอ
๕.  ทำให้เกิดอานุภาพอย่างมหาศาล สามารถคุ้มครองป้องกันตน
      ให้พ้นจากอุปสรรคและภัยพาลต่างๆ ได้
๖.  ทำให้สามารถสั่งสมบุญบารมีได้สะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้น
๗.  ย่อมได้อริยทรัพย์ คือ หนทางสู่พระนิพพาน


 

 Total Execution Time: 0.0075462977091471 Mins