สิ่งที่ควรเคารพ ๖ อย่าง

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2554

 

สิ่งที่เราจะต้องฝึกเคารพให้เป็นนิสัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคารวสูตรว่ามี ๖ อย่างคือ

 

(๑) เคารพพระพุทธเจ้า ตอนนี้ท่านดับขันธ์เข้าพระนิพพานไปนานแล้ว ก็กราบพระรพุทธรูป หรือรูปปั้นของพระองค์แทน ซึ่งปู่ย่าตายาย และคนรุ่นต่อมา สร้างขึ้นเป็นสื่อเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณความดีของพระองค์

 

(๒) เคารพพระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก่อนปรินิพพานทรงประกาศว่า พระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์

 

(๓) เคารพพระสงฆ์ คือ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ พระสงฆ์นี้เป็นสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนมาจนถึงสมัยพวกเรา

 

(๔) เคารพในความไม่ประมาท ซึ่งหลวงพ่อจะอธิบายขยายความต่อไป สิ่งนี้สำคัญมาก เป็นพระโอวาทท้ายสุดที่ทรงสั่งสอนพระสาวก ก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานคือ ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” คือทรงเตือนว่าอย่าประมาท

 

(๕) เคารพในการปฏิสัถารต้อนรับ การรับแขกที่มาหาที่บ้าน หรือที่ทำงาน

 

(๖) เคารพในการฝึกสมาธิ ทรงให้ความสำคัญของการเจริญภาวนาสมาธิมาก หลวงพ่อจะอธิบายขยายความ และแนะวิธีปฏิบัติเป็นลำดับๆ ไปนะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.047143948078156 Mins