22 เมษายน..สว่างด้วยธรรม -- วันคุ้มครองโลก..

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2549

          วันสำคัญที่ประชาคมโลกต้องหันมาให้ความหมายกันอีกวันคือ    ๒๒ เมษายน EARTH DAY ของทุกปี กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ถูกจัดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดจิตสำนึกร่วมกัน ในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ให้เกิดความน่าอยู่อาศัย รวมทั้งให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และความหายนะต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยอีกด้วย

จากจุดกำเนิดของวันคุ้มครองโลก ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

          นำมาซึ่งความเสียหายทั้งทางภูมิศาสตร์และกายภาพ ไปพร้อม ๆ กับการทำลายความสมดุลย์ตามธรรมชาติ ที่ในเรื่องอากาศ ดิน น้ำ ทั่วทุกแห่งเต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดมาจากความมักง่ายและไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

         มีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๒ เมษายน ๑๙๗๐ (พ.ศ.๒๕๑๓) โดยความคิดริเริ่มของ วุฒิสมาชิก Gaylord Nelson ชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวันคุ้มครองโลกขึ้น ริเริ่มในการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างเกินคาดหมายทั้งจากนักวิชาการ นักอนุรักษ์ ฯลฯ ประชาชนร่วมมือกันพิทักษ์คุ้มครองโลก มีผู้เข้าร่วมการเดินรณรงค์ในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกา มีการชุมนุมตามท้องถนนครั้งใหญ่ มากถึง ๒๐ ล้านคน โรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมนับแสนแห่ง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอีกกว่า ๒๐,๐๐๐ แห่ง ส่งผลทางการเมืองทำให้เกิดการก่อตั้ง สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้เกิด กฎหมายเกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์ เกี่ยวกับน้ำสะอาดติดตามมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศ “วันคุ้มครองโลก” อย่างเป็นทางการ เกิดเป็นวันที่ถูกจัดให้มีความสำคัญ มีสีสรรเป็นที่รู้จัก รวมทั้งมีคนเข้าร่วมจากทั่วโลกหลายร้อยล้านคน เกิดจากภาคประชาชน และมีประชาชนโลกเป็นเจ้าของร่วมกัน

จาก ๒๐ ปีให้หลังกระแสความตื่นตัวในครั้งนั้นได้ขยายผลไปสู่ระดับโลกเรื่อยมาจนถึงปี ๑๙๙๒ จึงมีการประชุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ จัดโดย United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) ขึ้นที่กรุง ริโล เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลาย ๆ ประเทศมาประชุมกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เคยมีมาก่อน มีข้อตกลงร่วมกันหลายโครงการ เพื่อการปกป้องระบบนิเวศน์วิทยาของโลกไว้ให้น่าอยู่ต่อไป และมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          เนื่องจาก Earth Day จักไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเฉพาะเจาะจง จุดเริ่มต้นด้วยประชาชน และทำให้ขยายวงไปสู่ระดับโลกโดยภาคประชาชน ในทุก ๆ ปี กิจกรรมที่จัดขึ้นในท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง อันมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ จะคงไม่มีหน่วยงานใดเป็นศูนย์กลาง แต่เป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก การประมาณกันว่าในปี ค.ศ.๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) กว่า ๒๐๐ ล้านคน จาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมทำการเฉลิมฉลองเพื่อมาระลึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ต้องเริ่มจากตัวเราทุกคนกันก่อน แล้วจึงขยายไปยังบุคคลในครอบครัว สังคมและประเทศชาติ กระจายไปให้ทั่วทั้งโลก เพื่อที่ว่าเป็นการร่วมกันทำเพื่อให้โลกของเราอยู่ในสภาวะที่มนุษย์และสัตว์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

จากความพยายามสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงามในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย เพื่อผลดีต่าง ๆ ที่จะตามมา ความต้องการนี้ เป็นที่มาของการรวมตัวและสร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสงบ พร้อมเพรียง มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำสมาธิเข้าร่วมด้วย เพราะเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา การทำจิตใจให้สงบด้วยการใช้สมาธิอันเป็นสิ่งกลาง ๆ คืออีกทางเลือกหนึ่งที่ร่วมปฏิบัติพร้อมกันได้ทั่วโลกที่ชัดเจนขึ้น ในการช่วยกันคุ้มครองโลกไว้ด้วยสติปัญญาอันสมบูรณ์ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองสู่ระดับสากลโลก

ในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีกลุ่มชนหลายองค์กรที่ออกมารณรงค์ให้โลกเกิดสันติภาพ

และกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการรวมตัวของพุทธบริษัท 4 รณรงค์ให้โลกเกิดสันติภาพอย่างเห็นเป็นรูปธรรมอย่างถูกต้องชัดเจน ที่ประกอบด้วยพลังแห่งศรัทธาและปัญญา ด้วยการจัดกิจกรรมงานบุญขึ้น ใช้ธรรมะมาเป็นแนวทางที่จุดความสว่างขึ้นพร้อม ๆ กันโดยจัดให้มีขึ้นที่ประเทศไทย ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

จากการปรารภเหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหาโอกาสสั่งสมบุญนั้น นับว่าเป็นการดำเนินตามแบบอย่างของบัณฑิตที่แท้ทั้งหลายในปางก่อน ด้วยความเลื่อมใส จากได้ร่วมกันสร้างปูชนียสถานคือมหาธรรมกายเจดีย์ มหารัตนวิหารคดเพื่อรองรับการมาเข้าถึงสันติสุขภายในจากมหาชนทั่วทุกมุมโลก สร้างปูชนียวัตถุในพระพุทธศาสนา ได้หล่อองค์พระธรรมกายจำนวนล้านองค์ เพื่อยกใจผู้มาสักการะได้เข้าถึงพระภายในเพื่อประดิษฐานไว้ ณ มหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งคงทนยาวนานนับพันปี เพื่อให้มนุษยชาตินับล้านคนได้มากราบไหว้บูชา นับว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเรา ต่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ที่จะมาสักการะบูชา มาเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวของแต่ละคนเอง

....สร้างอริยสถาน เพื่อปูทางให้ผู้มาเยือนได้รู้จักเส้นทางไปสู่สวรรค์นิพพาน

ที่มุ่งมั่นเพื่อให้โลกเกิดสันติภาพอย่างแท้จริง ทุ่มเทกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธาและสติปัญญาทุกอย่าง อีกทั้งได้ดำรงตนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวโลก ด้วยการยึดมั่นในคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ คือวันนี้ดีเดย์ ที่ทุก ๆ ท่าน จะมานั่งสมาธิเจริญภาวนา ทำใจให้ผ่องใส มาร่วมถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์ที่จากทั่วประเทศไทยหลายหมื่นองค์ มาหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว ๑ แสนองค์ ล้วนเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่ง

ร่วมสร้างประวัติศาตร์แห่งชีวิตน้อมนำบุญกุศล นำธรรมะเป็นต้นทางแห่งใจที่บริสุทธิ์ สงบ ใสสว่าง เป็นต้นแบบแห่งการสร้างสันติภาพโลกอย่างชัดเจนแท้จริง ปรารภเหตุในวันคุ้มครองโลกในครั้งนี้บุญรักษา.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016146751244863 Mins