พุทธคุณ 9 ประการ

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2556

พุทธคุณ 9 ประการ

 

"พุทธคุณ 9 ประการ"
คุณของพระพุทธเจ้ามี 9 ประการ คือ

1.  อรหํ                                 เป็นพระอรหันต์
2.  สมฺมาสมฺพุทโธ                ตรัสรู้เองโดยชอบ
3.  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน          ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
4.  สุคโต                               เสด็จไปดีแล้ว
5.  โลกวิทู                             เป็นผู้รู้แจ้งโลก
6.  อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ   เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า
7.  สตฺถา เทวมนุสฺสานํ          เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
8.  พุทฺโธ                              เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว
9.  ภควา                               เป็นผู้มีโชค

หมั่นระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นอารมณ์
ก็จะเกิดจิตตั้งมั่นในคุณความดี
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอย่างยิ่ง สาธุ


.......................................................
เติมความสุข กำลังใจ สู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
www.facebook.com/ThanavuddhoStory
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพนี้

 

 Total Execution Time: 0.0060220321019491 Mins