จิตบริสุทธิ์ ตอนที่ 2

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2556

 หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ หลวงพ่อสด หล่อหลวงปู่ทองคำ

 

วันที่ 10 ตุลาคม หล่อหลวงปู่ด้วยทองคำ

 

           129 ปีที่ผ่านไป แต่พระคุณอันไม่มีประมาณของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ยังตรึงตราอยู่ในใจเหล่าศิษยานุศิษย์สาธุชนทั้งหลาย อานุภาพบุญบารมีของท่านยังคุ้มครองปกป้องรักษา คนดีมีศีลธรรม ให้รอดพ้นจากวิกฤตภัย คุ้มครองโลกให้ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ตราบใดที่ชาวโลกยังยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยึดมั่น ในการเจริญสมาธิภาวนา ให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ 7 แม้กิเลสยังไม่หมดจากใจของมนุษย์ผู้กำลังแสวงหาพระนิพพาน แต่กิเลสไม่สามารถครอบงำใจใสบริสุทธิ์ จิตบริสุทธิ์ ย่อมนิ่ง และเคลื่อนเข้าสู่กลางดวงธรรมได้ตลอดเวลา รองรับท่อธารแห่งบุญได้เต็มที่ไม่มีที่สิ้นสุด นึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา

 

        อานุภาพบุญบารมีของท่านคุ้มครองปกป้อง ให้พวกเราปลอดภัยจากวิบัติบาปต่างๆ ที่เคยผิดพลาดทำไป เพราะท่านคอยกลั่นแก้ธาตุธรรมในตัวเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้เรายึดมั่นอยู่ในหนทาง ทาน ศีล ภาวนา ให้ใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสบ่วงมาร ใจมุ่งมั่นสู่หนทางนิพพาน ณ ศูนย์กลางกายที่ซึ่งสว่างและทรงพลังมากที่สุดของมนุษย์ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นบุคคลที่มีธาตุธรรมบริสุทธิ์ ควรแก่การหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำ วัตถุธาตุอันบริสุทธิ์ เพื่อให้มนุษย์ และเทวากราบไหว้ เพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าบุคคลที่มีลักษณะอย่างนี้ ที่เหล่าศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันหล่อรูปท่านด้วยทองคำคือ บุคคลผู้ชี้หนทางสู่สวรรค์ นิพพาน ให้แก่ชาวโลก ขอเชิญชาวไทยและชาวโลกผู้มีบุญวาสนา ได้มาร่วมหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยทองคำ นับเป็นองค์ที่ 7 ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย ไว้สำหรับอัญเชิญนำธุดงค์ธรรมชัย สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่งคง ให้กับพระพุทธศาสนา ให้ชาวโลกได้มีการเห็นอันวิเศษ เห็นหมู่สมณะผู้เป็นหน่อเนื้อพระชินสีห์ เห็นแล้วเกิดความเสื่อมใสศรัทธาแรงกล้า เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำความดีอันบริสุทธิ์ อยากแสวงหาพระในตัว หากเป็นชายอยากออกบวชเป็นพระแท้ทั้งกายและใจ ตามรอยบาทพระชินสีห์

 

        เมื่อเราได้ทำบุญถูกบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยวัตถุอันบริสุทธิ์ คือทองล้ำค่า ด้วยกายบริสุทธิ์เพราะรักษาศีล 5 ได้เป็นปกติ ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาให้ใจบริสุทธิ์ ทำให้เราเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยศ และอธิปไตย เข้าถึงความเป็นใหญ่ในทุกภพ ทุกชาติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือเทวา เกิดในอู่แห่งทะเลมหาสมบัติ เต็มท้องคลัง ตักใช้ไม่พร่อง เกิดในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายที่เจริญรุ่งเรือง

 

            แม้ในชาติปัจจุบัน หากรู้จักตั้งจิตอธิษฐาน ขอบุญบารมีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ และนึกถึงบุญกุศล ที่ทำแล้ว ปลื้มปีติใจตลอดเวลา นึกผ่านศูนย์กลางกาย ด้วยจิตบริสุทธิ์ ทรัพย์ย่อมเนืองนองไหลมาไม่ขาดสาย

 

             วันที่ 10 ตุลาคม นี้ อย่าให้โอกาศทองของชีวิตและเวลาอันวิเศษสุดผ่านเลยไป เชิญมาร่วมหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำ ณ วัดพระธรรมกาย มารวมใจหยุดนิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งโลก ด้วยอานุภาพแห่งวิชชาธรรมกาย

รัตนวนาลี

2/10/2556

 Total Execution Time: 0.0012857516606649 Mins