เข้าสิบ และ ตกศูนย์ คืออะไร

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 2

เข้าสิบ และ ตกศูนย์ คืออะไร

 


           หยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมด
โลกที่จะได้รับความสุข ใจต้องหยุดตามส่วนของโลก
ธรรมที่จะได้รับความสุข ต้องหยุดตามส่วนของธรรม
ท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลี ว่า
นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่ง ไม่มี

...ใจที่หยุดต้องถูกกลางนะ ถ้าไม่ถูกกลาง ใช้ไม่ได้ ต้องหยุดเข้าสิบ เข้าศูนย์ เข้าส่วน ถูกสิบ ถูกศูนย์ ถูกส่วน

ถ้าหยุดกลางกายเช่นนั้นถูกสิบ พอถูกสิบเท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์ พอถูกสิบแล้วก็จะเข้าถึงศูนย์ทีเดียว

โบราณท่านพูดกันว่า เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์  เป็นเค้ามูลสืบกันมา เที่ยงแท้แน่นักหนา ตั้งอนิจจาเป็นอาจิณจุติแล้วปฏิสนธิ  ย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้น สังขาราไม่ยืนยิน ราคีสิ้นเป็นตัวมา

นี่สิบ ศูนย์นี้ เป็นตัวสำคัญนัก สัตว์โลก จะเกิดในโลกได้ต้องอาศัยเข้าสิบแล้ว
ตกศูนย์จึงเกิดได้ ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์แล้ว เกิดไม่ได้นี่โลกกับธรรมต้องอาศัยกันอย่างนี้

ส่วนทางธรรมเล่าก็ต้องเข้าสิบ เข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์
ตกศูนย์ คือ ใจหยุด
พอใจหยุด เรียกว่า เข้าสิบ
       เห็นเป็นดวงใสเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผุดขึ้นที่ใจหยุดนั้นนั่นตกศูนย์แล้ว เข้าสิบแล้ว เห็นศูนย์แล้ว เรียกว่า เข้าสิบแล้วเห็นศูนย์

พอเห็นศูนย์ ใจก็หยุดอยู่กลางศูนย์นั้นแหละ กลางดวงใสเท่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้น ดวงนั้นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หรืออีกนัยหนึ่งดวงนั้นแหละเรียกว่า ดวงปฐมมรรค หนทางเบื้องต้นมรรค ผล นิพพาน

 

 

 


พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร : มรดกธรรม
กัณฑ์ 1 หน้า 6-7

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0055779178937276 Mins