สมาธิ คืออะไร

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2557

 

สมาธิ คืออะไร

 

            สมาธิ คืออะไร
            เมื่อกล่าวถึงสมาธิ ต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่าสมาธิมิใช่เรื่องของฤษีชีไพร หรือมิใช่เป็นเรื่องที่
ประพฤติปฏิบัติได้  เฉพาะผู้ที่เป็นนักบวชเท่านั้น แต่สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจ และเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง ตั้งมั่น และทำให้มีคุณภาพทางจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นสมาธิสามารถประพฤติปฏิบัติได้ ทั้งเพื่อประโยชน์สุขต่อชีวิต  ในเพศภาวะของผู้ที่ยังครองเรือน และยังเป็นการปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามสมาธิถือเป็นเรื่องสากล  กล่าวคือ  มิใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติสมาธิได้   แม้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้การฝึกสมาธิ จะเน้นให้ความสำคัญของการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพราะนอกจากจะทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นผลด้วยตนเองแล้ว หากมีข้อสงสัยในเชิงปฏิบัติ ก็สามารถที่จะสอบถามจากผู้รู้ผู้ชำนาญได้อย่างตรงเป้าหมาย หรือตรงต่อประสบการณ์ที่ตนเองได้ปฏิบัติมา และถึงแม้จะมีการอธิบายรายละเอียด ความรู้ของสมาธิในเชิงทฤษฎี แต่กระนั้นก็มิอาจที่จะละเลยสมาธิในเชิงปฏิบัติได้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015130996704102 Mins