ภาวนา ๓ อย่าง คือ.

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
ภาวนา ๓ อย่าง คือ.  

๑. กายภาวนา   
คือภาวนาทางกาย ได้แก่กายทวารทั้ง ๕ ของพระ ขีณาสพที่อบรมดีแล้ว

 ๒. จิตตภาวนา  
 คือภาวนาทางใจ ได้แก่จิตที่อบรมในสมาบัติทั้ง ๘

 ๓. ปัญญภาวนา  
คือภาวนาทางปัญญา ได้แก่ปัญญาที่อบรมในอรหัตตผล    
  
 
 ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑
 

อนุตตริยะ ๓ อย่าง คือ.

 ๑. ทัสสนานุตตริยะ  
ความเห็นอันเยี่ยม

 ๒. ปฏิปทานุตตริยะ 
 ความปฏิบัติอันเยี่ยม  

๓. วิมุตตานุตตริยะ  
 ความพ้นอันเยี่ยม     

 
  ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑
 
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.00118141969045 Mins