สัมมาทิฏฐิ

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

 

 สัมมาทิฏฐิ

 

 สัมมาทิฏฐิ คือปัจจัยหลักซึ่งก่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบ

 

            สัมมาทิฏฐิจะมีศักยภาพในการพันาบุคคลให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบด้านใดบ้างความสำนึกรับผิดชอบซึ่งจะสามารถพันาขึ้นในจิตใจบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากสัมมาทิฏฐิที่เข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ คือ


            1. ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเอง


            2. ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วมสังคม


            3. ความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ


            4. ความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.001863169670105 Mins