ความลับไม่มีในโลก

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
ความลับไม่มีในโลก
 

      ดังที่หลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่า "ขึ้นชื่อว่าความลับ
  ไม่มีในโลกนั้นถูกต้องทีเดียว คือ  ความลับมีเฉพาะ
  ในกายมนุษย์เท่านั้น  กายมนุษย์ละเอียดไม่มีความ
  ลับกายทิพย์ละเอียด กายรูปพรหม รูปพรหมละเอียด
  อีกมากมายนัก จะโกหกอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ทั้งนั้น"
 

      เหตุที่กายมนุษย์ละเอียดไม่โกหก เพราะเป็นกาย
  ที่บริสุทธิ์กว่า มีความโลภ โกรธ หลง เบาบางกว่าและ
  มีศีลที่บริสุทธิ์กว่ากายหยาบมนุษย์จึงมีวาจาตรงกับใจ
 

      ท่านยังเคยเล่าไว้ด้วยว่า กายละเอียดของมนุษย์
  กับกายที่ฝันไปยามเรานอนหลับยังรู้เรื่องราวต่างๆ   
  มากมาย รู้แม้เรื่องลี้ลับ และรู้ว่าใครเป็นคนอย่างไร
 

      "เราจะรู้ทีเดียว คนนี้ซื่อตรงหรือไม่ซื่อตรง ให้ไป
  ดูและถามที่กายละเอียด กายละเอียดจะไปสืบดู เดี๋ยว
  ก็รู้ได้ทันทีว่า คนนั้นซื่อตรงหรือไม่"
 

   "ถ้าเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ฉลาดกว่าคนขั้น
  ขั้นหนึ่งเพราะมนุษย์รู้เรื่องหยาบๆ แต่เรารู้ได้ละเอียด
  กว่า เรื่องลี้ลับรู้หมด ไปตรวจดูได้หมด ไม่ว่าจะกลาง-
  วันหรือกลางคืน ฝันไปเรื่อย ตรวจดูทุกคน "
 

  คำสอนหลวงปู่
  สู่โลกปัจจุบัน
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011214852333069 Mins