แบบแผนในการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดี

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

แบบแผนในการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดี

 


   การปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีควรมีแบบแผนอย่างไร


   แบบแผนในการปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีควรจัดทำใน 2 ลักษณะ คือ


            1) การปลูกฝังภาคปฏิบัติ


            2) การปลูกฝังภาคทฤษฎี

 
            1) การปลูกฝังภาคปฏิบัติการปลูกฝังภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์อย่างไรวัตถุประสงค์สำคัญของการปลูกฝังภาคปฏิบัติ คือ การสร้างลักษณะนิสัยให้คุ้นกับการทำกรรมดีเมื่อบุคคลมีนิสัยคุ้นกับกรรมดีมาตั้งแต่เด็ก ย่อมหวังได้ว่าเขาจะไม่ประมาทพลาดพลั้งหลงไปทำกรรมชั่วเลยเนื่องจากมีหิริโอตตัปปะ คอยตักเตือน ป้องกันมิให้เขาก้าวล่วงไปสู่กรรมชั่ว นิสัยรักการทำกรรมดีในรูปแบบต่างๆ มีทาน ศีล ภาวนาเป็นสำคัญ ในที่สุดก็จะพัฒนาเป็นสัมมาทิฏฐิประจำใจบุคคลไปตลอดชีวิต
การปลูกฝังภาคปฏิบัติควรมีหลักการอย่างไร


              หลักการหรือแนวคิดสำคัญในการปลูกฝังภาคปฏิบัติ คือจะต้องยึดการทำกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริโภค ปัจจัย 4 กิจกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน การกินร่วมกัน การเล่นกีฬาร่วมกัน ฯลฯ กิจกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งเกี่ยวกับด้านศาสนา เช่น การใส่บาตร รวมทั้งการเตรียมอาหารใส่บาตร การไม่ทำผิดศีลการสวดมนต์และการทำสมาธิภาวนาพร้อมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่วัด เช่น การฟังธรรม เป็นต้น


              เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ย่อมจะได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท ตลอดจน
วันธรรมในการอยู่ร่วมกัน หรือ คบหาสมาคมกันมากขึ้น ได้เรียนรู้อัธยาศัยของพ่อแม่ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ร่วมกันทำกิจกรรมมากขึ้น ย่อมเกิดปัญญา รู้จักปรับความคิดและพฤติกรรมของตนเพื่อให้สามารถร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ขณะเดียว กันบางคนก็อาจจะได้บท สรุปด้วยตนเองว่า การคิดดี พูดดี และทำดี ย่อมทำให้สามารถร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหาสิ่งนี้คือการพัฒนาตนเองให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีมีศีลธรรมตลอดไปแต่ถ้าเด็กคนใดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ เพราะยังมีความคิดเห็นผิดๆ เช่น บันดาลโทสะง่าย พูดจาก้าวร้าว ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ร่วมทำกิจกรรม ชอบแสดงกิริยาหยาบคาย ฯลฯ ย่อมเป็นที่รังเกียจเดียดฉันท์ของผู้อื่น กรณีเช่นนี้ ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องให้การอบรมขัดเกลานิสัยต่อไป

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085698366165161 Mins