หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2557

 

หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์

 


               หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์อันพึงปฏิบัติต่อคฤหัสถ์คืออะไร

 

           หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์อันพึงปฏิบัติต่อญาติโยม ก็คือหน้าที่ใน 3 ข้อแรก คือมีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ความสามารถทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ที่ตนได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจศึกษค้นคว้าและปฏิบัติจนบรรลุภูมิรู้ภูมิธรรมมาปลูกฝังอบรมสั่งสอนญาติโยมผู้ยังต้องทำมาหากินอยู่ทางโลก ให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยรักการทำความดี ตั้งใจสั่งสมบุญกุศลตลอดชีวิต สละเว้นความชั่ว และการทำบาปอกุศลทั้งปวง ไม่มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้เพียงน้อยนิด

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016657511393229 Mins