เราจะเห็นว่า ศีลวิรัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
       เราจะเห็นว่า ศีลวิรัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะการ
  กระทำใดหากปราศจากความตั้งใจมุ่งมั่นแล้ว การกระ
  ทำนั้นย่อมไม่หนักแน่นมั่นคง และพร้อมที่จะแปรเปลี่ยน
  เรื่อยไป แม้จะยังไม่ได้ทำความชั่วก็ตาม  หากไม่มีวิรัติ
  ไม่จัดว่าเป็นการรักษาศีล การรักษาศีลมีจุดประสงค์เพื่อ
  เป็นการป้องกันวิบากกรรมไม่ให้เกิดขึ้นอีก ถ้าศีลบริสุทธิ์
  เราก็ไม่ผิดพลาดไปสร้างกรรมใหม่ วิบากกรรมจะมาตัด
  รอนจึงไม่มี หรือมีก็อ่อนกำลังลง เป็นการป้องกันภัยของ
  ชีวิตในปัจจุบันและภพชาติต่อไป ไม่ให้พบกับความทุกข์
  ยาก

     ถ้าเรารักตัวเองจริง  ต้องรักษาศีล  เพราะศีลจะหล่อ
  หลอมชีวิตเราให้มั่นคงในกุศลธรรม ต้องหมั่นเตือนตัว
  เองว่า ชีวิตไม้ได้สิ้นสุดแค่เชิงตะกอน ยังเกี่ยวข้องถึงโลก
  หน้าด้วย ชีวิตไม่มีศีลเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัย เราจึงต้อง
  รักษาปณิธาน มีสติควบคุมกาย วาจา ใจ ไม่ให้ละเมิด
  ศีลชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลย เมื่อศีลบริสุทธิ์ สมาธิ
  จะก้าวหน้า ปัญญาสว่างไสว เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผล
  นิพพาน นั่นเอง
 
 

  อยู่ในบุญ
 Total Execution Time: 0.0042217493057251 Mins