"ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา"

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2557

 

 

 

   "ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา"

 


   แม้มืด  เมี่อย  ฟุ้ง  บุญก็ยังเกิดขึ้น
ในตัว แม้ไม่มากก็ยังมี ก็เท่ากับว่าบุญ
ได้ถูกสั่งสมไปเรี่อยๆทุกวัน จนกระทั่ง
ถึงจุดที่เราประสพความสำเร็จ แปลว่า
ทันทีที่เรานั่งหลับตา  ไม่ว่าอะไร
    จะเกิดขึ้น  เราก็ได้ชื่อว่ากำความ
สำเร็จที่จะเข้าถึง  พระรัตนตรัยในตัว
ล้านเปอร์เซนต์แล้ว  ความไม่สำเร็จ
มีเพียงประการเดียว  คือไม่ได้ทำ
  ถ้าได้ทำ ก็จะค่อยๆทำได้
      จะสว่างช้าหรือเร็วไม่สำคัญ
สำคัญขอให้เริ่มลงมือทำ  ทำให้
สม่ำเสมอ  เดี๋ยวเราก็ได้ ?

 
 Total Execution Time: 0.0037118832270304 Mins