บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2557

 

 

   บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึง สิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึง

ส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียว..

บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่า ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย...ฯ

 
 Total Execution Time: 0.0046559532483419 Mins