ศูนย์กลางกายเปลี่ยนแปลงชีวิต

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2557

 

ศูนย์กลางกายเปลี่ยนแปลงชีวิต

 

      ศูนย์กลางกายนี้สำคัญที่สุด จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายให้เจริญขึ้น ให้วิวัฒนาการต่อไป จนกระทั่งถึงอายตนนิพพาน หลุดพ้นจากการถูกครอบงำด้วยกิเลสอาสวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโลภะ โทสะ โมหะ หรืออวิชชา ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลายาวนาน จะขจัดให้หลุดร่อนออกไปหมด ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียว

ถ้าหยุดใจได้สนิท จะยกฐานะจากความเป็นคน มาเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง คำว่าคน แปลว่าผู้ที่ยังวนอยู่ในบ่วงแห่งมาร ทำให้ไม่รู้อะไรไปตามความเป็นจริง มารเอากิเลสเอาอาสวะมาใส่ในใจ แล้วคน ให้วนติดอยู่ในบ่วงของมาร คือติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์

ผู้รู้ท่านจะเอาใจหยุดนิ่งไว้ แต่เดิมท่านก็เป็นผู้ไม่รู้เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละ พอใจหยุดได้ก็เรียกว่า บุคคล หมายถึงผู้พ้นจากอาจม จากของเน่า จากบ่วงของมารได้ในระดับหนึ่งแล้ว พอเอาใจหยุดได้ถูกส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นโคตรภูบุคคล เป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง จนกระทั่งครอบงำทำลายบ่วงของมารได้มากยิ่งขึ้น ถึงธรรมกายโคตรภูก็เป็นโคตรภูบุคคล

พอถึงธรรมกายโคตรภูบุคคล ก็พ้นจากความเป็นมนุษย์ พ้นจากความเป็นทิพย์ พรหม อรูปพรหม ผู้รู้ท่านหยุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไปตามลำดับ กระทั่งชำระให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ ไม่ช้าก็เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล คือผู้เจริญแล้ว หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะต่างๆ มีความเจริญเต็มที่ เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พอท่านหยุดอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งจิตสะอาดบริสุทธิ์ ตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ เบื้องสูงได้ กิเลสหลุดหมด เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ เข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์

 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
จากหนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน เรื่อง พระอริยเจ้า

 Total Execution Time: 0.0011400500933329 Mins