หลักการทำบุญ ๔ อย่าง.

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2557

 

 

หลักการทำบุญ ๔ อย่าง.


    ๑. ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ            บุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้
    ๒. สํยมโต เวรํ น วียติ                เมื่อบุคคลสำรวมอยู่ ย่อมไม่ก่อเวร
    ๓. ทุสโล ว ชหาติ ปาปกํ            คนฉลาดเท่านั้น ย่อมละบาปได้
    ๔. ราคโทสโมหกฺขยา นิพฺพุโต    จักดับกิเลสได้ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ โทสะ        โมหะ
                        

 

 

ที. มหา. ๑๐/๑๒๗/๑๕๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098435084025065 Mins