โอวาทอัญเชิญ ... พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2557

 

โอวาทอัญเชิญ ...
พระบรมสารีริกธาตุ

 

       ในการอัญเชิญ ...
พระบรมสารีริกธาตุ เราจะได้
สัมผัสบุญธาตุอันบริสุทธิ์ 
เดี๋ยวจะกลั่นจิตกลั่นใจของเรา
ให้บริสุทธิ์ตามไปด้วย ไม่ใช่
ใครจะอัญเชิญได้ง่ายๆ ต้อง
เป็น"อสาธารณะบุญ" นี่คือ ..
"อสาธารณะบุคคล" ไม่ใช่
ทั่วไปกับใครทั้งหลาย อยู่ใกล้
ชิดขนาดนี้ ประดุจพระองค์
ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ 
       เราอัญเชิญเทิดทูน
อย่างสูงส่งด้วยใจที่ปลื้ม
ขนาดนี้ มันเนื่องถึงท่าน 
แม้ท่านไม่ได้เกิด แก่ เจ็บ
ตายแล้ว แต่มีธรรมกายใน
อายตนนิพพาน พระองค์ทรง
มองมาด้วยธรรมจักขุตลอด
เวลา สูงส่งกว่าทิพยจักขุ 
ตรวจตราดูพระธาตุของ
พระองค์อยู่ตรงไหน ท่านจะ
เล็งดูกระแสตรงนี้ จะไปถึง
ตรงโน้น

 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
24 พ.ย. 2557

 

 Total Execution Time: 0.0020812352498372 Mins