"บุญ...ทำไป เกิด "

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2558

   

 

  "บุญ...ทำไป เกิด "

 

เมื่อกายมนุษย์แตกดับไปแล้ว
กายมนุษย์ละเอียดยังเหลืออยู่ 
และในกลางดวงธรรม
ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้น 
มีดวงบุญอีกดวงหนึ่ง 
ดวงบุญนั้นแหละจะนำไปเกิด
ในตระกูลสูงๆ มีทรัพย์สมบัติ
บริวารนับจะประมาณมิได้ 
ทว่าในมนุษย์โลกไม่พอรับบุญ
ขนาดใหญ่อย่างนี้ ก็ให้ไปเกิด
ในสวรรค์ชั้นต่างๆ อย่างใด
อย่างหนึ่ง

กายมนุษย์ละเอียด พอส่งขึ้นไป
ถึงกายทิพย์ กายมนุษย์ละเอียด
ก็ดับเหมือนกัน 
ในดวงกายทิพย์ละเอียดก็ดับหมด
ในดวงกายทิพย์ละเอียด
ก็ใช้ไปตามหน้าที่ 
นี่เขาเรียกว่า 

"กมฺมวิปาโก อจินฺตโย" 

ลักษณะที่แสดงบาปกรรม
ที่บุญส่งผลให้เป็นไปเป็นชั้นๆ 
ยังไม่มีใครแสดงให้รู้ 
เพราะไม่ใช่เป็นของธรรมดา
สามัญทั่วไป 

พวกมีธรรมกายเขาเห็นปรากฏ
ชัดเจนเป็นชั้นๆ เป็นกายๆ ไป
ดังนี้

 

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
จากหนังสือ : วิสุทธิวาจา 2