ที่พึ่งอันสูงสุด

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2558

 

ที่พึ่งอันสูงสุด

 

 พุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  ซึ่งซ้อนอยู่ในกลางกายของเรานี้ เป็นสรณะอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุด  สิ่งอื่นที่จะเสมอเหมือนหรือยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 


 เมื่อใดที่เรามีความทุกข์ หากใจของเราหยุดเข้าไปถึงท่านความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไป และเปลี่ยนแปลงมาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีขอบเขต แม้เรามีสุขแล้ว แต่เมื่อเข้ากลางภายในตัวของเราและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทธรัตนะ ความสุขก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิต


 รัตนะซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรานี้ เมื่อใดเราเข้าถึง เมื่อนั้นเราจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เราจะไม่หวาดหวั่นต่อภัยใดใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยในโลกนี้ โลกหน้า หรือภัยในวัฏสงสาร

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011388341585795 Mins