สิ่งที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบื้องต้น

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2558

 

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งดวงอาทิตย์เมื่อจะอุทัย คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบื้องต้น แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย คือ สัมมาทิฏฐิ ฉันนั้น"  ปุพพังคสูตร    


 
   สัมมาทิฏฐิ แปลว่า มีความเห็นชอบ ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เป็นคุณธรรมข้อแรกในหลักปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทา หนทางสายกลางที่จะทำให้เราพบกับความสุข ทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ เป็นต้นทางให้เราได้ทั้งสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ และสามารถนำพาชีวิตเราสู่เป้าหมายอันสูงสุด คือ การบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0038005987803141 Mins