การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่าย

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2558

การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่าย

     การสร้างเครือข่ายคนดี อาจจะเริ่มจากลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคล จนนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับกลุ่ม แม้กระทั่งการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือเครือข่ายกับเครือข่าย เช่น เครือข่ายย่อยภายในเครือข่ายใหญ่ หรือเครือข่ายใหญ่ต่อเครือข่ายใหญ่ ลักษณะการเชื่อมโยงนั้น ไม่ใช่เพียงการมารวมตัวกันพบปะสังสรรค์กัน หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การมีเป้าหมายร่วมกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงที่มีคนมารวมกัน ด้วยความสนใจร่วมกัน มีการพบปะสังสรรค์กันอย่างแน่นแฟ้น และทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์อย่างเดียวกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

     ลักษณะของเครือข่าย ต้องมีการจัดระบบกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก เพื่อความสะดวกที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และมุ่งสู่จุดหมายที่สมาชิกแต่ละคนของเครือข่ายเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งลักษณะเครือข่าย ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1.มีการรับรู้และความเข้าใจที่ดีร่วมกัน โดยสมาชิกเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิด เข้าใจจุดหมายร่วมกันการทำงานต่อเนื่องของเครือข่าย มีการประสานงาน พร้อมให้ความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกั

2.มีจุดมุ่งหมายที่ดีร่วมกัน มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มของเครือข่าย โดยมีการรับรู้เข้าใจเหมือนกัน

3.มีความสนใจที่ดีร่วมกัน เครือข่ายมีสมาชิกที่มีจุดสนใจเหมือนๆกันและมารวมตัวกัน

4.มีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวางโดยเครือข่ายที่สำคัญนั้นจะต้องมีส่วนร่วมที่ดีของเครือข่าย เป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย

5.ส่งเสริมสนับสนุนที่ดีร่วมกัน การส่งเสริมสนับสนุน ทำให้เครือข่ายดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้เพียงพอซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลให้เกิดความพร้อมใจ และสามัคคีกัน

6.พึ่งพาอาศัยที่ดีร่วมกัน เมื่อสมาชิกมีการพึ่งพาอาศัยกันได้ก็มีการส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้เครือข่ายเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกัน

7.ทำกิจกรรมที่ดีระหว่างกันร่วมกัน การทำกิจกรรมร่วมกันทำให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยให้มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพและคุณธรรม เข้มแข็งมากขึ้น

 

 

จากหนังสือ DOU
วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.006732181708018 Mins