การทำหน้าที่กัลยาณมิตรต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเริ่มจาก การปรับปรุงความคิด การฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ให้เกียรติ และให้ความความสนใจในบุคคลที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ฝึกฝนการนำเอาความรู้และความสามารถจากหลายวิธีที่ดี การหมั่นศึกษาหาความรู้
...อ่านต่อ
“ สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” การให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง การทำศึกสงครามนั้นไม่ใช่วิธีนำมาเพื่อสันติสุข แต่การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ จะมีความสงบความสุขที่แท้จริงในชีวิต
...อ่านต่อ
เราจะดีคนเดียวไม่ได้ เพราะถ้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ดี เราจะไม่สามารถมีชีวิตที่ปกติสุขในสังคมได้ เราไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำมาหากินอย่างเดียว แต่เราเกิดมา สร้างบารมี ในการสร้างบารมีนั้นต้องทำเป็นหมู่คณะ
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรที่จะเป็นผู้นำพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ต้นแบบแก่ชาวโลก
...อ่านต่อ
การใช้ทักษะแบบบูรณาการที่ดีการเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้ มีความสามารถ ฝึกฝนปรับปรุงพัฒนา เกิดทักษะในหน้าที่
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบยั่งยืนผ่านโครงการอบรมต่างๆ เช่นบวชแสนรูป บวชสามเณรล้านรูป บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
...อ่านต่อ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม เป็นส่วนสำคัญสำหรับการบริหารการจัดการยุคใหม่เพื่อใช้กับการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบูรณาการให้มีความสมบูรณ์ควรฝึกทักษะและฝึกฝนตนเองจากหลายศาสตร์ หลายแขนงที่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
กิจกรรมเป็นการรวมใจกันระหว่างบุคคลกับกลุ่ม นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ในทางปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วยังเป็นสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันอีกด้วย
...อ่านต่อ
ประโยชน์ของการจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาคุณธรรม โดยการฝึกทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
...อ่านต่อ
การสัมมนาเป็นกระบวนการสร้างกัลยาณมิตรแบบกลุ่ม ที่เราสามารถรวมผู้ที่มีความรู้ความสนใจที่ใกล้เคียงกันมาแสดงความคิดเห็น อภิปราย พูดคุย สร้างสรรค์ทัศนะแนวทางใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำแนวคิดนั้นๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
...อ่านต่อ
โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ จัดว่าเป็นกรณีตัวอย่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่ายเพื่อการแก้ปัญหาสังคมหรือภัยใกล้ตัว
...อ่านต่อ
การสร้างเครือข่ายคนดีต้องพบปะสังสรรค์กัน เป็นการร่วมมือกันทำกิจกรรมดีๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์อย่างเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตร คือผู้ให้แสงสว่างดั่งดวงตะวันให้แสงสว่างแก่โลก
...อ่านต่อ
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารมีความจำเป็นต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
สิ่งเดียวที่กัลยาณมิตรหวังจากเรา คือ หวังดี
...อ่านต่อ
พุทธศาสตร์บำบัด "พบกัลยาณมิตรชีวิตเปลี่ยน"
...อ่านต่อ
หน้าที่ของกัลยาณมิตรส่งผลให้เรารู้จักการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนดีของสังคมแม้จะประสบปัญหาหรือความทุกข์ก็สามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้อย่างมีสติ
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตร คือ การสร้างบารมีสั่งสมคุณงามความดีที่สูงส่ง และทำให้ชีวิตมีคุณค่าต่อชาวโลก เพราะความจริงของชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อแสวงหาทางหลุดทางพ้นเป็นอิสระจากการบังคับของกิเลสอาสวะเพื่อความสุขที่แท้จริง
...อ่านต่อ
ทาน ศีล ภาวนา กำจัดกิเลสคือกิเลส ทั้ง 3 ตระกูล คือโลภะ โทสะ โมหะ ที่เป็นต้นเหตุให้ใจไม่แข็งแรง สิ้นหวัง
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนพูดดีและพูดเป็นคิดให้รอบคอบและมีสติก่อนที่จะพูด กลั่นกรองคำพูดให้ละเอียดอ่อนเสียก่อน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล