ธรรมกาย...เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ธรรมกาย...เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา  เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเข้าไปให้ถึง  เป็นของเก่าดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาแต่นำมาเป่าฝุ่นใหม่ ไม่ใช่เป็นของใหม่หรือลัทธิใหม่  แต่เพราะละเลยการศึกษาการปฏิบัติมานานจึงได้เลือนหายไป 

 

แต่สัจธรรม...ก็คือสัจธรรม  เป็นของจริงที่อยู่ภายใน ที่เราสามารถศึกษาได้ ค้นคว้าได้  สัมผัสได้  เข้าถึงได้ด้วยกำลังแห่งความเพียรของเราในชีวิตนี้

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๗  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๓๑