ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัย

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

   "ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยข้อความที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง นรชนในโลกนี้ ประกอบด้วยปัญญาแล้ว ย่อมหาความสุขได้ ในท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้น"    ขุททกนิกาย เตสกุณชาดก

 

    ในยามที่มีเหตุการณ์คับขัน ผู้มีปัญญาเท่านั้น ที่จะนำพาตนและผู้อื่น ให้พ้นจากความทุกข์ไปได้ ถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น ผู้มีปัญญาย่อมสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นดี ด้วยจิตใจที่สุขุมเยือกเย็น เป็นสมาธิมีสติมั่นคง ผู้ที่ทำอย่างนี้ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนใจ จนกระทั่งมีใจสงบ หนักแน่นดีแล้ว ดังพระบาลีว่า "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอ ด้วยปัญญาไม่มี" ยิ่งกว่านั้นแสงสว่างแห่งปัญญานี้ ยังสามารถขจัดกิเลสอาสวะ และครอบงำอวิชชาที่ปิดบังใจของชาวโลกได้ ทำให้เปลี่ยนจากคนธรรม ดามาเป็นผู้รู้แจ้ง เพราะฉะนั้นการ ฝึกใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ให้หมั่นฝึกใจกันทุกๆ วัน

 Total Execution Time: 0.0011788845062256 Mins