พระอริยสาวกทั้งหลาย

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

    "พระอริยสาวกทั้งหลาย ย่อมเห็นขันธ์ 5 คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งภายในหรือภายนอก ทั้งหยาบหรือละเอียด ทั้งเลวหรือประณีต ทั้งที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกล ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่  ตัวตนของเรา เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้แล้ว ความอวดดื้อถือดี และความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ ตลอดจนในนิมิตภายนอก ทั้งหลายย่อมหมดไป"   ราธสูตร

 

     การแสวงหาปัญญาความรู้ในโลกนี้ มีมากมายหลายแขนง แต่ส่วนมากก็มักจะเป็นปัญญาความรอบรู้เพื่อการยังชีพ เพื่อการแสวงหาทรัพย์ภายนอก ปัจจุบันนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในโลก ที่จะให้ปัญญาความรู้แจ้งเพื่อความหลุดพ้นไปจากโลก หลุดพ้นไปจากภพทั้งสาม หรือเพื่อให้ได้อริยทรัพย์ภายในเหมือนในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อผู้มีบุญได้มาศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาจนเกิดปัญญาบริสุทธิ์ ได้เข้าถึงพระรัตนตรัย หรือได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ก็จะรู้แจ้งเห็นแจ้งว่า  ขันธ์ ๕ คือ ร่างกายของเรานี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา เป็นเพียงอัตภาพร่างกายที่เราอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว เพื่อเอาไว้ใช้สร้างบารมี และทำพระนิพพานให้แจ้งเท่านั้น

 Total Execution Time: 0.0011441191037496 Mins