อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 12 รูป

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2558

 

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

 

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558

 

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558

 

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558

 

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

สามเณร ธนวัฒน์  บงกชชัยวิพุธ  ป.ธ.๓
ฉายา สุวฑฺฒชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

สามเณร ฉัตรดนัย  ตระกูลคูศรี  ป.ธ.๔
ฉายา วิสารทชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

สามเณร สุรศักดิ์  ขอประเสริฐสุข  ป.ธ.๔
ฉายา อุตฺตมชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. สามเณร สุริยา  ฟักอ่ำ  ป.ธ.๔
ฉายา สุริยชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. สามเณร ชิษณุพงษ์  อมรกุลสวัสดิ์  ป.ธ.๓
ฉายา อมรชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. สามเณร โชคชัย  คมวิเศษ  ป.ธ.๖
ฉายา สิริชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๗. สามเณร เทวัญ  จ้อยสระคู ป.ธ.๗
ฉายา ทตฺตชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. สามเณร เอกพจน์  กุรกนก  ป.ธ.๔
ฉายา อภิชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๙. สามเณร อาริศร  ทองประสาร  ป.ธ.๖
ฉายา สาสนชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐. สามเณร ณัชทยุต  บุญคุ้มครอง  ป.ธ.๗
ฉายา วิจกฺขณชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑. สามเณร อนุชน  วันจงคำ ป.ธ. ๕
ฉายา วิมุตฺติชโย
   

อุปสมบทหมู่อุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ๑๒ รูป ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒. สามเณร วันเฉลิม  สุวรรณเลิศ  ป.ธ.๔
ฉายา เกวลชโย
   
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012944181760152 Mins