เสียงของผู้นำสมาธิมีประโยชน์อย่างไร

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2558

 

เทคนิคการวางใจในขณะฟังธรรม (เสียงของผู้นำสมาธิมีประโยชน์อย่างไร)

 

เสียงของผู้นำสมาธิมีประโยชน์อย่างไร

     เพราะใจของผู้ฝึกใหม่ยังไม่มั่นคง มักฟุ้งซ่านออกนอกศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่เสมอเสียงของผู้นำจะเข้ามาทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

1)ประหนึ่งเป็นรั้วเตี้ยๆ กั้นล้อมใจไว้หลวมๆ พอสบายเพื่อไม่ให้ใจ เผลอวิ่งแล่นออกไปภายนอก

2)ทำหน้าที่คอยหว่านล้อมน้อมนำใจของผู้ฝึกให้คล้อยตาม ให้นึกตาม ให้ทำตาม ด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่นุ่มนวล

3)โดยส่วนใหญ่เสียงของผู้นำสมาธิมักเป็นเสียงของพระอาจารย์พระภิกษุผู้ชำนาญการปฏิบัติสมาธิภาวนามีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมีศีลาจริยวัตรงดงามจึงเป็นเสียงที่มีอานุภาพอันเกิดจากความบริสุทธิ์ภายในสามารถน้อมใจเขาเหล่านั้นให้ชื่นชุ่มนุ่มนวล

4)เป็นเสียงที่เปล่งออกมาแหล่งของความสงบ คือ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด จึงมีพลานุภาพสามารถนำใจของเขาเหล่านั้นไปไว้ยังศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้โดยง่าย ง่ายกว่าการทำเองโดยลำพัง

5)การทำสมาธิเป็นเรื่องของการใช้ใจเสียงของผู้นำสมาธิที่ออกมาแหล่งของความสงบภายในจึงเท่ากับเป็นการสื่อสารกันระหว่างใจกับใจมากกว่าเพียงแต่ใช้สัญญาณเสียงเป็นเครื่องช่วยน้อมนำในเบื้องต้นเท่านั้นเปรียบเสมือนการฟังเพลงที่ผู้ร้อง ร้องด้วยจินตนาการอันบรรเจิดผู้ฟังย่อมได้ภาพพจน์จากการฟังเพลงนั้นมากกว่า ดีกว่า การรับฟังจากผู้ร้องที่ร้องโดยขาดจินตนาการ

 

จากหนังสือ DOU MD 204 สมาธิ 4
เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

 Total Execution Time: 0.0094912012418111 Mins