ทานอันบุคคลให้แล้วในบุญเขตใด

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

     "ทานอันบุคคลให้แล้วในบุญเขตใด เป็นทานมีผลมาก บุคคลพึงเลือกให้ทานในบุญเขตนั้น พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญการเลือก ให้ทานที่บุคคลให้แล้ว ในทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย ที่มีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์ที่ยังเป็นอยู่นี้ มีผลมาก เหมือนพืชที่บุคคลหว่านแล้วในนาดี ฉะนั้น" ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
 

   การถวายทานถูกทักขิไณยบุคคลเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ บุญที่เกิดขึ้นจะปรับปรุงกาย วาจา ใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใส อันจะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริง ความสำเร็จทุกระดับ ตั้งแต่ความสำเร็จในเรื่องการทำมาหากิน ธุรกิจการงาน การศึกษาเล่าเรียน จนกระทั่งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้ง 3 ประการ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ล้วนอาศัยการทำบุญถูกเนื้อนาบุญ

 

    เหมือนดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับอังกุรเทพบุตรว่า ทานอันบุคคลให้แล้วในบุญเขตใด เป็นทานมีผลมาก บุคคลพึงเลือกให้ทานในบุญเขตนั้น พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้ ทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิไณยบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก  มีผลมาก เหมือนพืชที่บุคคลหว่านแล้วในนาดี

 Total Execution Time: 0.018007318178813 Mins