ปัญญา

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2546

 

 

 

ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยความรู้
ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนชื่อเสียง
ในโลกนี้ คนมีปัญญา
ย่อมหาความสุข แม้ในยามทุกข์

 

เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๐๖

 Total Execution Time: 0.0018991986910502 Mins