เพื่อน ๓ จำพวก

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2558

 

เพื่อน ๓ จำพวก

 

เพื่อน ๓ จำพวก
 ๑. ปานสขา    เพื่อนในโรงดื่มสุรา
 ๒. สมฺมิยสมฺมิโย   เพื่อนกล่าวแต่ปากว่าเพื่อนๆ
 ๓. อตุเถสุ ชาเตสุ สหาโย เพื่อนที่ช่วยเหลือการงานจริงๆ
 

 

    ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๘๕/๑๙๘

 

 

 Total Execution Time: 0.0011263012886047 Mins