อธิษฐานธรรม ๔ อย่าง

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2558

 

อธิษฐานธรรม ๔ อย่าง

 

อธิษฐานธรรม คือ ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ๔ อย่าง
 

 ๑. ปัญญา   รอบรู้สิ่งที่ควรรู้
 ๒. สัจจะ   ความจริงใจ คือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้น
 ๓. จาคะ   สละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ
 ๔. อุปสมะ   สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ
     

 

ม. อุ. ๑๔/๖๘๒/๔๓๗

 

 

 Total Execution Time: 0.0022359172503153 Mins