โทษของกาม ๔ ประการ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2558

 

โทษของกาม ๔ ประการ

 

โทษของกาม ๔ ประการ
 

 ๑. อนิจจา   กามทั้งหลายไม่เที่ยง
 ๒. ตุจฺฉา   เป็นของเปล่า
 ๓. มุสา    เป็นของเท็จ
 ๔. โมหธมฺมา  เป็นสิ่งที่ลวงให้หลง
   

  ม. อุ. ๑๔/๘๑/๗๔

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010471026102702 Mins