พรหมวิหาร

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2558

 

พรหมวิหาร

 

พุทธภาษิตสอนใจ 

     พรหมวิหาร

     คุณธรรมที่เจริญ หรือปฏิบัติแล้วมีความสุขความสบายใจ ๔ ประการ คือ

   ๑. เมตตา ฝึกใจให้มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกันและกัน ไม่อาฆาต หรือทำร้ายกัน ต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อสรรพสัตว์

   ๒. กรุณา ฝึกใจให้มีความสงสาร เห็นใจกันและกัน ต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์

   ๓. มุทิตา ฝึกใจให้ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่ริษยาผู้อื่น

   ๔. อุเบกขา ฝึกใจให้เป็นกลาง มีเหตุมีผล ไม่มีอคติต่อผู้อื่น

    ผู้ที่ฝึกใจจนสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ ชีวิตจะมีความสุขกายสบายใจ และได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีจิตใจสูง ท่านเปรียบได้ดั่งจิตใจของพรหม หรือผู้ประเสริฐ จึงถือว่าเป็นธรรมะของพรหม ตามชื่อที่เรียกว่า "พรหมวิหาร"

 

 

 Total Execution Time: 0.010432199637095 Mins