เวลาในชีวิต

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2548

 

 

“ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา

พูดจริง ตั้งมั่นในศีล

ประกอบความสงบใจนั้นแล”


ขุ. เถร. ๒๖/๔๑๑

 

 Total Execution Time: 0.0011316339174906 Mins