ผลบุญเมื่อให้ทานถูกหลักวิชาทั้ง 5 ประการ

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ สัปปุริสทานสูตร 2

 

  ผลบุญเมื่อให้ทานถูกหลักวิชาทั้ง 5 ประการเมื่อถึงคราวบุญส่งผล จะให้ผลที่น่าปลื้มปีติใจอย่างไรบ้าง พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า


 
1.ให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก เป็นผู้มีรูปร่างงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณวรรณะผ่องใส ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นยิ่งนัก

 

2.ให้ทานโดยเคารพ จะอำนวยให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก เป็นผู้มีบุตร ภรรยา ทาส คนรับใช้ คนงาน เป็นผู้เชื่อฟัง เงี่ยโสตลงสดับรับคำสั่ง ตั้งใจใคร่รู้ ภรรยาสามีไม่นอกใจซึ่งกันและกัน ข้าทาสบริวารก็ไม่คดโกง ตั้งใจดูแลทรัพย์สมบัติของเจ้านาย

 

3.ให้ทานถูกกาลเทศะ ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากปรารถนาสิ่งใดก็จะสมหวังได้โดยง่าย เป็นผู้ที่ไม่ขาดตกบกพร่อง จิตใจจะเอิบอิ่มอยู่ในสมบัติที่หามาได้ตลอดเวลา


    
4.ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ มุ่งปรารถนาบุญเป็นหลัก จะทำให้เป็นผู้มีโภคสมบัติมาก  เป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคสมบัติอันประณีตที่สูงยิ่งขึ้น จะเดินทางใกล้ไกล แม้ไปในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จัก  ก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เหมือนได้รับการต้อนรับจากญาติผู้เป็นที่รัก อีกทั้งจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

 

5.ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น จะทำให้สมบัติบังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆ ภยันตรายใดๆ ไม่มากลํ้ากราย ตั้งแต่อัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ราชภัย หรือภัยจากคนอันไม่เป็นที่รักและจากทายาทจะไม่บังเกิดขึ้น จะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เป็นบุคคลผู้มีความเกษมสำราญในที่ทุกสถาน จะอยู่ที่ไหนก็นำความสวัสดีมีชัย นำความสุขความเจริญไปสู่สถานที่นั้นๆ คนรอบข้างก็ได้รับความสงบร่มเย็นตามไปด้วย

 Total Execution Time: 0.00099124908447266 Mins