อย่าทอดธุระ กับเรื่องที่สำคัญที่สุด

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2558

 

อย่าทอดธุระ กับเรื่องที่สำคัญที่สุด

 

" อ ย่ า ท อ ด ธุ ร ะ 
กั บ เ รื่ อ ง ที่ สำ คั ญ ที่ สุ ด "

      พระธรรมกายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
แต่สำคัญที่ว่าเราเข้าถึงแล้วรึยัง
เราได้เอาใจใส่กับตรงนี้แค่ไหน
ในเมื่อเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัด
และได้ตั้งใจมาปฏิบัติสร้างบารมีกันแล้ว
ก็ควรทำอย่างที่ตั้งใจไว้ให้เต็มที่
ถ้าเราเชื่อว่า....หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น
เราก็ต้องไม่ลืมทำสิ่งนี้ 
เพราะหากเราได้นั่งสมาธิควบคู่ไปกับการทำภารกิจทางโลก
การเข้าถึงธรรมของเราก็จะใกล้เข้ามา

แท้จริงแล้ว การเข้าถึงธรรมเป็นเรื่องไม่ยาก
แต่เราต้องเตือนตัวเองให้ได้ว่า
อะไรที่เป็นข้าศึกต่อการทำใจหยุดนิ่ง...
ให้เว้นสิ่งนั้น อย่าเข้าใกล้ อย่าสนใจ อย่าให้ความสำคัญ 
อย่ามัวสนใจเรื่องไม่เป็นสาระจนลืมเรื่องการปฏิบัติธรรม
เพราะเป็นเป้าหมายแท้จริงของการเกืดมา

ดังนั้น ไม่ว่าจะมีภารกิจทางโลกมากมายขนาดไหนก็ตาม
ก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้ทุกวัน เพราะประสบการณ์ภายใน
มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ ต้องทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น
และสิ่งนี้ก็ไม่มีใครทำแทนกันได้


" ต้ อ ง ทำ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง "

 

 

(อยู่ในบุญ)

 

 

 Total Execution Time: 0.0064974506696065 Mins