การดื่มน้ำเมา

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

           "คฤหบดีบุตร การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุรา และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ " สิงคาลกสูตร

         พระพุทธองค์ตรัสว่า การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ เป็นโทษที่นอกจากจะส่งผลเฉพาะชาตินี้แล้ว ยังเป็นวิบากข้ามภพข้ามชาติอีกด้วย พระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ำเมาคือสุราเมรัย ที่บุคคลเสพแล้ว ดื่มให้มากแล้ว ย่อมทำให้ไปเกิดในนรก ในเปตวิสัย และสัตว์เดียรัจฉาน ผลกรรมของการดื่มสุรา และเมรัย อย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้เป็นบ้า มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์

 

 

 Total Execution Time: 0.0011120160420736 Mins