สังฆคุณ ๙

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2558

 

  สังฆคุณ ๙

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     สังฆคุณ ๙

     พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ ที่บวชตามพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า มีสังฆคุณ ๙ ประการ คือ

   (๑) สุปฏิปันโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติดี

   (๒) อุชุปฏิปันโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติตรง

   (๓) ญายปฏิปันโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ทางพ้นทุกข์

   (๔) สามีจิปฏิปันโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติ อันสมควรแก่การเคารพ

   (๕) อาหุเนยโย แปลว่า เป็นผู้ที่ควร แก่การน้อมนำมาสักการะ

   (๖) ปาหุเนยโย แปลว่า เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

   (๗) ทักขิเณยโย แปลว่า เป็นผู้ควรแก่การรับของถวาย

   (๘) อัญชลีกรณีโย แปลว่า เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้

   (๙) อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ แปลว่า เป็นเนื้อนาบุญ อันยอดเยี่ยมของโลก

          พระภิกษุสงฆ์ ถือว่าเป็นผู้ขับเคลื่อน และรักษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นตัวแทน ในการนำเอาธรรมะมาสั่งสอน ให้พุทธศาสนิกชนได้รู้ และปฏิบัติตาม จึงเป็นที่พึ่ง ในการปฏิบัติธรรม ซึ่งนับวัน จะหาพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่ง ของพวกเราทั้งหลายได้น้อยลง

           พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ไม่ให้ยึดตัวบุคคล แต่ให้ยึดพระธรรมคำสอน แล้วน้อมนำมาปฏิบัติ จิตใจจะได้ไม่มัวหมอง เมื่อได้พบเห็นพระสงฆ์ ที่ประพฤติตนนอกรีต ทำให้เสื่อมศรัทธา

             ดังนั้น การทำบุญ หรือการศรัทธา เราสามารถพิจารณา ได้ด้วยตัวเราเอง ไม่ควรเหมารวม

 

 

 Total Execution Time: 0.0011425813039144 Mins