เพลง วิสาขบูชา

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

เพลง วิสาขบูชา
คำร้อง : ธรรมรักษ์
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
คำแปลภาษาจีน : อ.แมนโทนี่ ตั้งประเสริฐ
ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ
ขับร้อง : ปัญจสิขะ
ภาพ : พุทธศีลป์
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------------

--เนื้อเพลง วิสาขบูชา---
 

(บทพูด)"ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ โคจรไปในอากาศ สว่างกว่าหมู่ดาว ด้วยกำลังแห่งรัศมี เฉกดังพระชินสีห์ เมื่อทรงอุบัติในโลก รุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล"
 

วิสาขบูชา...วิสาขบูชา
วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิสาขบูชา... เป็นวันประสูติ
ประสูติวันเพ็ญเดือนหก วิสาขปุณณมี
จุติจากดุสิตบุรี ประสูติทรงเดิน ๗ ก้าวทันที
พระมหาบุรุษ ผู้เปี่ยมบารมี ได้เปล่งอาสภิวาจา

(บทพูด)"เรานั้นเป็นผู้เลิศ ประเสริฐที่สุดในโลก นี่คือชาติสุดท้าย ภพใหม่ของเรา ไม่มี"

 

วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


วิสาขบูชา... เป็นวันตรัสรู้
เพ็ญวันวิสาขมาส ทรงตั้งจิตอธิษฐาน
ตราบใดยังไม่บรรลุธรรม พระสัพพัญญุตญาณ
แม้เลือด และเนื้อในกาย เหือดแห้งหายไป จะไม่ลุกจากบัลลังก์

(บทพูด)"มัชฌิมาปฏิปทา ท่านทำใจหยุดนิ่ง ดำดิ่งสู่กลางของกลาง ได้ตรัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

 

วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


วิสาขบูชา... เป็นวันปรินิพพาน
ดวงจันทร์นำความสว่าง เจิดจ้าในท้องนภา
องค์พระศาสดา ส่องธรรม สว่างกลางใจ
ก่อนจะปรินิพพาน ท่านทรงประทานปัจฉิมโอวาท

(บทพูด) "สังขารของเราไม่เที่ยง เสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา พวกเธออย่าได้ประมาท รีบหาที่พึ่งแก่ตน"

วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน วิสาขบูชา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03263863325119 Mins