การเจริญเทวตานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

การเจริญเทวตานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

           ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า เมื่อเจริญเทวตานุสติอย่างที่ได้อธิบายมานี้ ทำให้ถึงเพียง “    อุปจารสมาธิ” แต่ในวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อปฏิบัติจริงๆ แล้ว สามารถไปถึงเลยกว่า “    อุปจารสมาธิ” ได้ โดยปฏิบัติดังนี้

 

            วิธีแรก เมื่อระลึกถึงกุศลกรรมของตน โดยเปรียบเทียบกับเทวดาพรหมทั้งหลายที่บริบูรณ์ด้วยสัปปุริสรัตนะ 7 อย่าง และสัทธรรม 7 ประการ จนใจเริ่มสงบจากอกุศลกรรม ทั้งหลาย ให้วางใจนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายอย่างต่อเนื่อง จนนิวรณ์ทั้งหมดสงบระงับราบคาบ ใจก็จะรวมตกศูนย์เข้าไปถึง “    ดวงปฐมมรรค” ภายในได้

            วิธีที่สอง ระลึกถึงบุคคลผู้มีคุณธรรมเหมือนเทวดาทั้งหลาย ที่บริบูรณ์ด้วยสัปปุริสรัตนะ 7 อย่าง และสัทธรรม 7 ประการ อาทิ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม (ได้ชื่อว่า สมมุติเทพ), บิดา มารดาของตน (ได้ชื่อว่า ปุรพเทพ), พระอรหันต์ (ได้ชื่อว่า วิสุทธิเทพ) เป็นต้น โดยให้น้อมภาพของท่านเหล่านั้นมาเป็นนิมิตไว้ที่ศูนย์กลางกาย พร้อมกับนึกถึงคุณธรรมของท่าน ทั้งหลายเป็นอารมณ์ พร้อมบริกรรมว่า “    เทวตา เทวตา” หรือ “    เทวดา เทวดา” จนปรากฏเห็นชัดเป็น “    อุคคหนิมิต” และกลั่นตัวใสเป็น “    ปฏิภาคนิมิต” ในที่สุดใจก็จะรวมตกศูนย์เข้าถึง “    ดวงปฐมมรรค”

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 

 Total Execution Time: 0.0030600309371948 Mins