ถึงจุดที่ละเอียด

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 

ถึงจุดที่ละเอียด

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๔๐

              ถึงจุดที่ละเอียด : ต้องนิ่งอย่างเดียว แรก ๆ มันจะไม่สุข ไม่ทุกข์ ตอนนี้เราอยู่ขั้นนี้ คือมันยังนิ่งหลวม ๆ พอนิ่ง ๆ ไปเรื่อย ๆ มันจะค่อย ๆ สบายเพิ่มขึ้น ๆ  ความสุขก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ๆ แม้จะไม่เห็นภาพอะไรก็ตาม แต่ก็มีความสุขจากตรงนี้ เดี๋ยวมันจะพรวดไปถึงจุดที่ละเอียดเลย  แค่ทำนิ่ง ๆ เฉย ๆ ผ่อนคลาย ทำสบาย ๆ แค่นี้ หยุดนิ่ง

            ให้ทะลุกรอบความคิดทุกอย่าง : ให้ทะลุกรอบความคิดทุกอย่าง ให้ใจหยุดสนิทนิ่งในนิ่ง นิ่งในนิ่ง ขึ้นไปเรื่อย ๆ อยู่แต่ตรงกลางของกลางอย่างนี้ เดี๋ยวจะฉิว ชิว ๆ เลย เอาให้คล่อง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้น เอาให้นิ่งในนิ่ง  นิ่งในนิ่ง หลุดกรอบความคิดทุก ๆ อย่างให้หมดเลย

             วิชชาในพระพุทธศาสนา : พระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักสูตรวิชชาที่พระภิกษุสามเณรควรเรียนรู้เอาไว้ คือ วิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ เรียนแล้วต้องเหาะได้ ต้องมีตาทิพย์ หูทิพย์ ระลึกชาติได้ มีฤทธิ์ทางใจ แม้เป็นสามเณรยังสามารถเหาะไปสระอโนดาตที่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ ไปไม่ถึง แต่สามเณรสุมนในสมัยพุทธกาลใช้วิชชาไปถึงได้นี่ เป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้พระเณรได้เรียนอย่างนี้

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028336350123088 Mins