เจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา อธิษฐานขอเคียงคู่สร้างบุญบารมีร่วมกันทุกชาติไป

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

เจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา

อธิษฐานขอเคียงคู่สร้างบุญบารมีร่วมกันทุกชาติไป


    จากที่กล่าวมา เราไม่ควรอธิษฐานจิตผูกมัดตนเองขอเป็นคู่กับใครทุกชาติไป เพราะไม่รู้ว่าวิบากกรรมจะชักนำให้เราตกที่นั่งลำบากเมื่อใด ซึ่งจากคู่สร้างคู่สมอาจกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมได้ แต่เราลองมาดูเรื่องราวของคู่บุญคู่บารมี ที่ฝ่ายหญิงขออธิษฐานจิตขอเป็นคู่กันทุกชาติไป อย่างคู่ของเจ้าชายสิทธัตถะและพระนางพิมพา


    พระนางพิมพานั้นทรงติดตามเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์ ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วมสร้างบารมีมากับพระโพธิสัตว์ยาวนานกว่าสตรีอื่น ด้วยผลจากการที่พระนางได้อธิษฐานจิตขอติดตามสร้างบารมีกับพระโพธิสัตว์ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นฤาษีนามว่าสุเมธดาบส และพระนางชื่อสุมิตตาพราหมณี พระนางเลื่อมใสในการอุทิศร่างกายของตนทอดบนโคลนตมเป็นทางให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย่างผ่านของพระโพธิสัตว์ถึงกับเอ่ยวาจาว่า 


“ ข้าพระบาทได้แลเห็นท่านดาบสเหาะลงมาจากนภากาศ ช่วยขนดินทรายมาปรับผิวทางข้าพระบาทมีความศรัทธาในท่านดาบส เมื่อเห็นท่านดาบสทอดกายเป็นสะพาน ข้าพระบาทยิ่งมีปีติและศรัทธา บัดนี้ พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ท่านดาบสว่า จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ข้าพระบาทนี้ยิ่งมีปีติและศรัทธาไปกับท่านดาบสยิ่งนัก ข้าพระบาทขอตั้งปรารถนา จะเป็นคู่สุขคู่ทุกข์ คู่ยาก ช่วยท่านดาบสสร้างสมบารมีให้สมบูรณ์ ”


    คำอธิษฐานของนางได้รับการรับรองจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่นั้นมาพระนางก็ได้ติดตามสร้างบารมีเคียงคู่กับพระโพธิสัตว์มาโดยตลอด การอธิษฐานแบบนี้ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระโพธิสัตว์ เพราะในฐานะที่เป็นคู่บารมี พระนางจะต้องเกิดติดตามพระโพธิสัตว์ทุกชาติไป ไม่ว่าพระองค์จะไปเกิดในภพภูมิใด ฐานันนดรเช่นใด ก็ต้องเกิดเคียงคู่เพื่อช่วยให้พระโพธิสัตว์สั่งสมบารมีได้สมบูรณ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องเกิดเป็นหญิงมาโดยตลอด ต้องอดทนยากลำบาก ใช้เวลาที่ยาวนาน ต้องเสียสละทรัพย์ สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เสียเลือดเนื้อแม้ชีวิตของตนเพื่อให้พระโพธิสัตว์บริจาคเป็นทาน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ แม้ในชาติสุดท้าย พระนางยังต้องเป็นหม้าย เสียสละให้สามีออกบวช เฝ้ารอคอยด้วยความภักดีหวังให้พระพุทธองค์มาโปรดพระนางบ้าง และความปรารถนาของนางก็บรรลุผล พระนางได้ฟังธรรมและสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ดังที่พระนางขอกราบลาพระศาสดาในวันที่ปลงอายุสังขารว่า


“ ความทุกข์ยากนานาประการที่พระนางเคยได้รับตั้งแต่สร้างบารมีเคียงคู่กับพระองค์นั้น พระนางไม่ได้มีความเสียใจเลยทุกอย่างที่ทำไปทั้งบริจาคข้าวของเงินทอง เสื้อผ้า ทรัพย์สิน บุตรธิดา แม้แต่ชีวิตก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์เท่านั้น บัดนี้พระนางจะขอละจากพระองค์ เพราะได้กระทำที่พึ่งให้แก่ตนเองได้แล้ว จึงขอทูลลาเข้านิพพาน ” 


    จะเห็นได้ว่าการอธิษฐานตามติดเราไปทุกภพทุกชาติ ดังนั้นจะอธิษฐานผูกพันธ์กับใครหรือสิ่งใด ควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่า เรามีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นพอที่จะรับผลของคำอธิษฐานหรือไม่

---------------------------------------------------------

 

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084410111109416 Mins