ความบริสุทธิ์ุ

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2548

 

ความบริสุทธิ์ุ

 

ด้วยการประพรมน้ำ จะทำให้มีความบริสุทธิ์จริงก็หาไม่

จะทำให้เป็นพราหมณ์แท้ก็หาไม่

จะทำให้มีความอดทนและความเสงี่ยมงามขึ้นก็หาไม่

ทั้งจะทำให้ผู้นั้นเย็นลง ก็หาไม่


 

อุททาลกชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๙๙